Семинар

Једнодневни семинар Друштва за КГХ Србије и Института за стандардизацију Србије

              

Коришћење топлотне енергије подземља топлотним пумпама
– представљање серије стандарда SRPS EN 14511 и VDI 4640 преведених на српски језик

11. октобра 2017, Дом инжењера и техничара Србије
Кнеза Милоша 9/III

Друштво за КГХ Србије, при СМЕИТС-у, у сарадњи са Институтом за стандардизацију Србије, у среду 11. октобра организује семинар на коме ће бити представљена серија стандарда VDI 4640 Савеза немачки инжењера (VDI – Verein Deutscher Ingenieure), као и серије европских стандарда SRPS EN 14511 (усвојена на српском језику) заједно са информацијама о изменама у нацртима новог издања серије ЕN 14511.

Након потписивања Меморандума о сарадњи са VDI, Друштво за КГХ Србије, при СМЕИТС-у је купило права на превод и објављивање серије стандарда VDI 4640 и осим њиховог представљања, учесници ће добити упутства за њихову примену уз примере примене ових стандарда.

Сврха семинара

Сврха семинара је да пружи увид у стандарде, да да упутства и примере примене у циљу ширења одрживог, ефикасног и безбедног коришћења топлотне енергије подземља топлотним пумпама. Биће дат преглед напредних технологија и техничко-технолошких система, метода испитивања, метода пројектовања и техничких услова градње (укључујући гео-грађевинске, машинске и електротехничке услове) за коришћење топлотне енергије подземља – земље и воде). Посебно ће бити истакнута примена и могући ефекти енергетске оптимизације система, упутства за извођење, примену, одржавање и по потреби стручна разградња и уклањање система, као и могућност значајног доприноса ОИЕ (обновљивих извора енергије) укупном билансу задовољавања потреба за енергијом у Србији коришћењем топлотне енергије подземља топлотним пумпама.

Коме је семинар намењен

Семинар је намењен свим привредним субјектима (пројектантима, извођачима, произвођачима, увозницима, извозницима и дистрибутерима), тј. свима онима који се баве пројектовањем, уградњом, производњом и/или трговином топлотних пумпи, доносиоцима правних аката као и другим заинтересованим странама које непосредно или посредно примењују ове стандарде (лабораторије, организације потрошача, тржишна инспекција и сл.).

Програм семинара је од посебног интереса за стручњаке машинства струке КГХ, али и архитектуре, грађевинарства, електротехнике и електронике, односно низу струка у нераздвојивој вези у пројектовању, градњи, реконструкцији, енергетском унапређењу, коришћењу и управљању енергетском ефикасношћу свих типова зграда.

ПРОГРАМ

9:00–9:30 h Пријављивање учесника

1. Представљање стандарда

 9.30–9.50 h

 

Подршка ИСС вашем пословању (информисање, продаја, обука, тумачење стандарда као елементи подршке)

Предавач: Ксенија Стојичић, руководилац Одељења продаје, маркетинга и едукације у ИСС-у.

9.50–10.30 h

 

 

 

 

Преглед рада Комисије за стандарде KS M115, Хидрауличне машине и криогена техника; Приказ, развој, значај и примена серије стандарда за топлотне пумпе SRPS EN 14511 – Уређаји за климатизацију, агрегатиране јединице за хлађење течности и топлотне пумпе за грејање и хлађење простора са компресорима на електрични погон: I-Део: Термини, дефиниције и класификација; II Део: Услови испитивања; III Део: Методе испитивања; IV Део: Радни захтеви, означавање и упутства

Предавач: Ивана Топаловић, самостални саветник у Одељењу за металургију, машинство, грађевинарство и саобраћај у ИСС-у.

10.30–11.30 h

 

 

 

 

Серија стандарда VDI 4640

Предавач: Марија С. Тодоровић, члан АИНС, гостујући проф. Southeast University, Nanjing, China, CEO Vea-Invi, doo, Београд

Садржај: Представљање, објашњења и упутства примене серије стандарда VDI 4046 – Коришћење топлоте подземља – системи са топлотним пумпама за коришћење топлотне енергије подземне воде и земље: Деo 1: Основе, дозволе, еколошки аспекти; Део 2: Постројења топлотних пумпи подземља; Део 3: Подземно складиштење топлотне енергије; Део 4: Директно коришћење

11.30–12.15 h

 

 

 

 

 

Мониторинг подземних вода у државној мрежи станица Србије

Предавач: Николић Ивица, руководилац Групе за мрежу станица подземних вода, Хидрометеоролошки завод Србије.

Садржај. У презентацији ће бити приказане законске основе успостављања станица као и кратак преглед историјата развоја мреже станица; распоред станица у оквиру издвојених подземних водних тела на територији Србије; преглед подела станица и параметара који се прате на станицама; начин мерења у мрежи, пренос података; архивирање у оквиру базе података, начину извештавања као и доступности подацима; основна анализа о дубини пијезометара као и максималним, средњим и минималним температурама подземних вода у мрежи станица.

12.15–12.45 h Пауза

2. Примери примене

12.45–13.30 h

 

 

 

 

 

Mерење утрошка енергије топлотне пумпе вода – вода код грејања и климатизације стамбене зграде у реалним радним условима

Предавач: Слободан Пејковић, Филтер-фриго, доо, Београд
 
Садржај. У данашње време модерно је причати о примени топлотних пумпи високе ефикасности за грејање и климатизацију различитих објеката. Та ефикасност је врло ретко документована измереним трошковима. Презентација ће приказати резултате мониторинга, односно податке о утрошеној електричној енергији потребној за погон топлотне пумпе вода–вода за период од годину дана. Топлотна пумпа се користи за грејање и климатизацију стамбеног дела пословно-стамбеног објекта. Мерења су показала да средња годишња потрошња електричне енергије потребне за грејање и климатизацију по јединици површине објекта износи 69 kWh/m2.

13.30–14.15 h

 

 

 

 

 

 

Примена система поливалентних топлотних пумпи вода–вода у климатизацији Опште болнице на Новом Београду

Предавачи доц. др Урош Милованчевић, Машински факултет, Београду и Небојша Жакула, Филтер-Фриго, Београд

Садржај. Повећањем енергетске ефикасности система климатизације у здравственим објектима који поседују капацитете за смештај болесника и операциони блок, уштеде у потрошњи енергената су значајне. За грејање објекта и санитарне топле воде Општа болница на Новом Београду користи електро котлове, а за хлађење објекта агрегат за хлађење воде са ваздухом хлађеним кондензатором. Применом система поливалентих топлотних пумпи вода–вода које као топлотни извор и понор користе бунарску воду, потрошња електричне енергије може да се смањи за 75%. Упоредном анализом потрошње примарне енергије у случајевима грејања зграде електрокотловима, топлотним пумпама и даљинским грејањем, одређује се ефикасност анализираних система и емитоване количине CO2.

14.15–15.00 h

 

 

 

 

 

Примери изведених система грејања и климатизације са топлотним пумпама у спрези са вертикалним подземним сондама

Предавач: Срђан Милинковић, дипл. инж. Директор СМ-инжењеринг доо, Београд

Садржај. У презентацији ће бити приказани стамбени објекти са више станова и стамбено-пословни објекат као и индивидуални стамбени објекат. Грејна површина објеката је од 300 до 1600 m2, термички капацитети система су од 19 до 80 kW. У свим објектима су као примарни изведени панелни системи зидног грејања и хлађења и подног грејања да би се постигла највиша угодност и најбољи ефекти уштеде енергије кроз најповољније режиме рада топлотне пумпе. Загревање санитарне потрошне топле воде се такође врши топлотним пумпама. Све приказане топлотне пумпе имају систем даљинског управљања и надзора.

15.00–15.45 h

 

 

 

 

 

Tоплотне пумпе: драгуљ у енергетској ефикасности и коришћењу обновљивих извора енергије – преглед примера примене у новоградњи и енергетском реновирању постојећих зграда

Предавач: др Марија С. Тодоровић

Садржај. Топлотна енергија топлотних пумпи примљена од околине, умањена за енергију њиховог погона смањује финалну и примарну потрошњу енергије система и улази у биланс коришћења ОИЕ смањујући емисију СО2 односно гасова ефекта стаклене баште (ГСБ), а повећање енергетске ефикасности система омогућава економичну примену фотонапонског погона топлотних пумпи. Презентација ће дати анализу примера примене коришћења топлотне енергије подземља топлотним пумпама у циљу унапређења енергетске ефикасности и прилаза реализацији одрживих зграда нето нула потреба фосилне енергије (Н-НФЕЗ ) и нула емисије ГСБ.

15.45–16.30 h Завршна дискусија и евалуација обуке

Котизација

Котизација обухвата учешће на семинару, књигу "Топлотна пумпа", мр Стевана Шамшаловића, освежење у паузи и потврду о похађању семинара. Котизација за семинар износи 8.200,00 динара и уплаћује се на текући рачун СМЕИТС-а број 160-396987-81. Приликом уплате обавезно навести име учесника, а као сврху уплате написати котизација за семинар.

Чланови СМЕИТС-а и његових друштава, као и чланови Инжењерске коморе Србије, имају право на попуст од 15% на цену семинара и износи 6.970,00 динара.

За чланове Института накнада се умањује за 25% и износи 6.150,00 динара. За чланове комисија Института накнада се умањује за 15% и износи 6.970 динара. Пријављивање за чланове ИСС-а и чланове комисија ИСС-а је на веб-страници www.iss.rs (рубрика „Семинари и обуке”).

За организације које пријаве више од два полазника, за све полазнике те организације одобрава се попуст од 10% висине пуне котизације, што износи 7.380,00 динара по учеснику. Порез је урачунат у све износе.

Попуст за куповину серија стандарда SRPS EN 14511 и VDI 4640

До краја 2017. године учесници семинара могу купити стандардe SRPS EN 14511 и VDI 4640 (након изласка из штампе) по повлашћеној цени.

Пријава

Пријава за чланове ИСС-а и чланове комисија ИСС-а је на веб-страници Института www.iss.rs (рубрика „Семинари и обуке”). Остали учесници се пријављују преко ове стране.

Обавештења

Додатна обавештења можете добити у Институту за стандардизацију Србије: 011/3409-340, 3409-388 или СМЕИТС-у: 011/3230 041.


Form not found or is not published

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com