Smernice za primenu standarda ISO 9001:2015

              

Standard ISO 9001:2015 - Sistemi menadžmenta kvalitetom - Zahtevi

Ovim međunarodnim standardom se specificiraju zahtevi za sistem menadžmenta kvalitetom onda kada organizacija: a) treba da pokaže svoju sposobnost da dosledno obezbeđuje proizvod ili uslugu koji ispunjavaju zahteve korisnika i primenljivih zakona i ostalih propisa i b) ima za cilj da poveća zadovoljstvo korisnika efektivnom primenom sistema, uključujući procese stalnog poboljšavanja sistema i dokazivanje usaglašenosti sa zahtevima korisnika i primenljivih zakona i ostalih propisa. Svi zahtevi u ovom međunarodnom standardu su generički i namenjeni su da budu primenljivi za sve organizacije, bez obzira na njihov tip, veličinu i proizvode koje obezbeđuju. NAPOMENA 1 U ovom međunarodnom standardu se termini „proizvod" ili „usluga" primenjuju samo na: proizvode i usluge koji su namenjeni korisniku ili ih on zahteva. NAPOMENA 2 Zahtevi zakona i ostalih propisa mogu se izraziti kao zakonski zahtevi. (Izvor rezimea na srpskom: http://www.iss.rs/standard/?natstandard_document_id=50255)

Cilj dvodnevnog seminara

Seminar razmatra i detaljno tumači standard ISO 9001:2015, sa posebnim osvrtom na posletice datog zahteva na korisnike standarda (rukovodioce, konsultante i zaposlene koji sistem primenjuju), kao i proveravače sistema menadžmenta kvalitetom.
Cilj seminara je da pruži sve potrebne informacije u vezi sa standardom ISO 9001:2015. Program je osmišljen tako da učesnicima olakša razumevanje svih elemenata toga standarda, da bi na vreme bili spremni za prelazak sa ISO 9001:2008 na ISO 9001:2015.
Učesnici rešavaju zadatke - izrađuju dve procedure: „Utvrđivanje konteksta organizacije" i „Utvrđivanje rizika i prilika i mera za postupanje sa njima" - uz dobijanje modela ovih procedura.
Kroz studiju slučaja, učesnici aktivno proveravaju zahtev „Liderstvo" i pripremaju se za sprovođenje strukturiranog intervjuisanja najvišeg rukovodstva.

Kome je dvodnevni seminar namenjen

 • • Seminar je namenjen organizacijama koje već imaju uveden sistem prema zahtevima ISO 9001:2008, kojima daje smernice za prelazak na ISO 9001:2015.
 • • Organizacijama koje žele da uvedu sistem ISO 9001:2015.
 • • Pojedincima koji žele da se uključe u rad ili već rade na primeni, održavanju i proveri sistema menadžmenta kvalitetom (QMS) prema standardu ISO 9001:2015. To su predstavnici rukovodstva, rukovodioci ili vlasnici procesa unutar organizacije, interni proveravači, zaposleni koji treba da primenjuju ovaj sistem.

Poseban poklon

Svaki učesnik dobija dve knjige autora prof. dr Nikole Vujanovića: „Smernice za primenu standarda ISO 9001:2015 i prelaz sa ISO 9001:2008 na ISO 9001:2015" i „Primena međunarodnih standarda za sisteme menadžmenta u organizacijama i ustanovama, sa modelima dokumenata (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 27001 i ISO 500001)".

Program dvodnevnog seminara

5. mart 2018.

8.00-9.00 Evidentiranje učesnika i podela materijala.
9.00-9.15 Uvodno posluženje (kafa, ...)
  Predstavljanje učesnika obuke. Podela učesnika u grupe.
9.15-10.30
 • Opšte napomene i smernice za prelazak sa ISO 9001:2008 na ISO 9001:2015
 • Pregled glavnih izmena ISO 9001:2008 u ISO 9001:2015 (13 glavnih izmena) i izmena koje organizacija ne mora da vrši
 • Tabelarni pregled veze između zahteva ISO 9001:2008 i ISO 9001:2015
 • Pojašnjenje nove strukture, terminologije i koncepata
 • Predgovor
 • Uvod
10.30-11.00 Pauza za osveženje
 11.00-11.45
 • Prikaz i tumačenje zahteva standarda ISO 9001:2015
 • Predmet i područje primene
 • Normativne reference
 • Termini i definicije
 • Kontekst organizacije (prikaz zahteva - detaljno tumačenje zahteva)
11.45-13.00
 • ZADATAK 1 - Izrada procedure „Utvrđivanje konteksta organizacije"
 • Prikaz i objašnjenje modela procedure.
 • Davanje instrukcija za izradu procedure.
 • Izrada procedure, uz konsultacije i vođenje od strane predavača.
13.00-14.00 Ručak
14.00-14.30
 • ZADATAK 1 - Izrada procedure „Utvrđivanje konteksta organizacije" (nastavak)
 • Prezentacija ZADATKA 1, uz diskusiju.
14.30-15.00
 • Prikaz i tumačenje zahteva standarda ISO 9001:2015 (nastavak)
 • Liderstvo (prikaz zahteva - detaljno tumačenje zahteva)
15.00 Pitanja i diskusija

6. mart 2018.

9.00-9.30 Uvodno posluženje (kafa, ...)
  STUDIJA SLUČAJA: Proveravanje zahteva „Liderstvo" - priprema za sprovođenje intervjuisanja najvišeg rukovodstva
9.30-10.00
 • Prikaz i tumačenje zahteva standarda ISO 9001:2015
 • Planiranje (prikaz zahteva - detaljno tumačenje zahteva)
11.30-12.00 Pauza za osveženje
12.00-12.30
 • ZADATAK 2 - Izrada procedure „Utvrđivanje rizika i prilika, i mera za postupanje sa njima" (nastavak)
 • Prezentacija ZADATKA 2, uz diskusiju.
12.30-13.00
 • Prikaz i tumačenje zahteva standarda ISO 9001:2015
 • Podrška (prikaz zahteva - detaljno tumačenje zahteva)
13.00-14.00 Ručak
14.00-15.00
 • Prikaz i tumačenje zahteva standarda ISO 9001:2015
 • Realizacija operativnih aktivnosti (prikaz zahteva - detaljno tumačenje zahteva)
 • Vrednovanje performansi (prikaz zahteva - detaljno tumačenje zahteva)
 • Poboljšavanje (prikaz zahteva - detaljno tumačenje zahteva)
15.00 Pitanja i diskusija, podela sertifikata i zatvaranje seminara

 

Prijava učešća i kotizacija

Formular za prijavu nalazi se na dnu ove strane. Kotizacija za ovaj seminar iznosi 36.000,00 dinara sa uključenim PDV. Za članove SMEITS-a, njegovih društava i članove Inženjerske komore Srbije cena sa popustom iznosi 28.800,00 dinara sa uključenim PDV. Za organizacije koje prijave više od dva polaznika, za sve polaznike obračunava se popust u iznosu od 10%. Popusti se ne mogu sabirati.

Osim prisustva obuci, kotizacija svakom učesniku obezbeđuje sledeće.

 • • Priručnik "Smernice za primenu standarda ISO 9001:2015 i prelaz sa standarda ISO 9001:2008 na ISO 9001:2015, sa praktičnim primerima izrade novih procedura i studijom slučaja", sa svim temama koje se na seminaru izlažu.
 • • Modeli procedura: 1. Utvrđivanje konteksta organizacije, 2. Utvrđivanje rizika i prilika i mera za postupanje sa njima.
 • • Materijal za studiju slučaja: 1. Provera zahteva „Liderstvo", 2. Intervjuisanje najvišeg rukovodstva.
 • • Dve knjige prof. dr Nikole Vujanovića: „Smernice za primenu standarda ISO 9001:2015 i prelaz sa ISO 9001:2008 na ISO 9001:2015" i „Primena međunarodnih standarda za sisteme menadžmenta u organizacijama i ustanovama, sa modelima dokumenata (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 27001 i ISO 500001)"
 • • Pribor za pisanje
 • • Ručak oba dana seminara
 • • Osveženja u pauzama
 • • Spisak svih učesnika na obuci
 • • Zajednička fotografija i CD sa ostalim fotografijama
 • • Sertifikat o uspešnom pohađanju seminara (na srpskom i engleskom)

Predavači

Prof. dr Nikola Vujanović

 • • Registrovani vodeći konsultant (RSC - Registered Senior Consultant) u Registru konsultanata britanskog kraljevskog Instituta za kvalitet (CQI Management Consultant Register).
 • • Visoki član britanskog kraljevskog Instituta za kvalitet - FCQI (Fellow of the Royal Chartered Quality Institute).
 • • Vodeći ocenjivač (Lead QMS Auditor) sistema menadžmenta kvalitetom u registracionoj šemi Međunarodnog registra sertifikovanih ocenjivača (IRCA Registration Scheme) koju vodi britanski kraljevski Institut za kvalitet (CQI).
 • • Redovni profesor Univerziteta u Beogradu.
 • • Konsultant za primenu sistema menadžmenta prema zahtevima međunarodnih standarda (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, HACCP, ISO/IEC 20000, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 17025, ISO 15189, ISO/IEC 17020, ISO/TS 16949, ISO 50001, ISO 13485, ISO/IEC Uputstvo 65, Evropske direktive (CE znak), PAS 99, itd) u velikom broju organizacija.
 • • Autor nekoliko knjiga u vezi praktične primene sistema menadžmenta (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 27001, ISO 50001).
 • • Ekspert u registru Lojda (Lloyd's Register Quality Assurance) za ocenjivanje sistema menadžmenta.
 • • Licencirani predavač TÜV Akademie GmbH.
 • • Dobitnik Povelje „Zaslužni član JUSK-a".
 • • Predsednik komisije za ocenjivanje za nacionalnu nagradu OSKAR KVALITETA.
 • • Usavršavanje na poslovima postavljanja i ocenjivanja sistema upravljanja kvalitetom u švedskoj kompaniji BOFORS.

Ljubomir Petrović, dipl. inž.

 • • Konsultant za primenu sistema menadžmenta prema zahtevima međunarodnih standarda (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, HACCP, ISO/IEC 20000, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 17025, ISO 15189, ISO/IEC 17020, ISO/TS 16949, ISO 50001, ISO 13485, ISO/IEC Uputstvo 65, Evropske direktive-CE znak, itd) u velikom broju organizacija.
 • • Vodeći ocenjivač sistema menadžmenta kvalitetom (QMS Auditor - ISO 9001).
 • • Vodeći ocenjivač sistema menadžmenta životne sredine (EMS Auditor - ISO 14001).
 • • Učešće u velikom broju ocenjivanja sistema menadžmenta u procesu konsultantskog rada u organizacijama (snimak stanja).
 • • Predavač na seminarima iz oblasti sistema menadžmenta.

Име
Презиме
За чланове СМЕИТС-а и ИКС
Уколико котизацију плаћа предузеће, послаћемо предрачун
Име предузећа
Адреса предузећа
ПИБ предузећа
captcha

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com